นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์

ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่
 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อผ่านทุกช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์
 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้น

  1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยจะนำมาใช้ปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2.  

  3. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน

 

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดในเชิงพาณิชย์ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย
 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ในช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในทุกช่องทางการติดต่อ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และข้อความที่ติดต่อ เป็นต้น บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงในฐานข้อมูลของระบบเว็บไซต์ แต่จะบันทึกไว้ในไฟล์เอกสารของบริษัทฯ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด กับท่านเท่านั้น
 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง
 

ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เคซีบี สลิง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 33/7 หมู่ 17 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

คุณกอบโชค บุตรสาร
เบอร์โทร: 081-572-8753
อีเมล: kobchok.b@kcbsling.co.th
 

ผู้จัดทำเว็บไซต์

คุณกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์
เบอร์โทร: 085-615-9244
อีเมล: kanchita.yui@gmail.com